Kế hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân

Sinh viên năm 2010 và 2011 chưa tham gia Tuần sinh hoạt công dân đăng ký theo thông báo của Phòng CTSV 08_KH_DHCNTT_CTSV, 20_3_2015 . Thời gian: đến hết ngày 25/03/2015.

Thông báo đăng ký làm Đồ án chuyên ngành

Sinh viên đăng ký làm Đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn và nộp đơn đăng ký (file đính kèm Mau_DangKyDoAnChuyenNganh) có chữ ký của giảng viên về Văn phòng Khoa trước ngày 18/03/2015...