Giới thiệu Đoàn Khoa Mạng máy tính và truyền thông

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường ĐH CNTT có trên 700 đoàn viên, sinh viên chính quy đang học tập và sinh hoạt. Cùng với sự phát triển của khoa, tổ chức Đoàn cũng đạt được những bước tiến...