Danh sách xử lý học vụ_cập nhật

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về danh sách xử lý học vụ mới cập nhật (file đính kèm XLHV KHOA MMT_20160404). Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đường link http://nc.uit.edu.vn/giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-ve-danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hk1-nam-hoc-2015-2016.html.

Lưu ý: Sinh viên bị Cảnh cáo cũng nộp đơn cứu xét để được Hội đồng xem xét giải quyết và hạ mức kỷ luật.

Trân trọng,

VP Khoa