Danh sách giảng viên phản biện KLTN HK2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT gửi danh sách giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2017-2018, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm DanhSachPhanCongPhanBien_ KLTN

Thời gian sinh viên gặp giảng viên phản biện: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 30/6/2018.

Trân trọng,

VP Khoa.