Thay đổi thời gian Hội đồng chấm Báo cáo TTDN

Thông báo

Vì một số bạn còn bận lịch thi nên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng có sự thay đổi như sau:

1. Chiều 15/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 C15_1

2. Chiều 16/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 ANTN C16_1

3. Chiều 16/1/2019 Phòng C106 Danh sách đính kèm: Phong 106 ATTT&MMT C16

Trân trọng

Vp.Khoa