Thông báo thời gian địa điểm báo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 1, năm 2014 – 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:

1. Thời gian: 09g00 – 11g00, ngày 16/01/2015

2. Địa điểm: C104

Yêu cầu tất các các sinh viên đã nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp có mặt trước 10 phút để chuẩn bị.