Thông báo thời gian nộp khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp HK1 2014 – 2015

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian nộp các báo cáo như sau:

1. Thực tập doanh nghiệp:

– Thời gian nộp: đến hết ngày 12/01/2015

– Thời gian báo cáo trước hội đồng: 16/01/2015

2. Tiểu luận tốt nghiệp:

– Thời gian nộp: đến hết ngày 19/01/2015

– Thời gian báo cáo: Dự kiến từ 22/01 đến 26/01/2015

3. Khóa luận tốt nghiệp

– Thời gian nộp: đến hết 19/1/2015

– Thời gian báo cáo: 29, 30/01/2015

Trân trọng.