Thông báo về việc đăng ký môn Tiểu luận tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng

Theo Thông báo học vụ ngày 4/3/2015 và 9/3/2015, những sinh viên chưa nộp đơn đăng ký làm Tiểu luận tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng (file đính kèm)  liên hệ Văn phòng khoa để nộp đơn (có chữ ký giảng viên), hạn chót trước 16h ngày 5/5/2015. Qua thời gian trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

NT504.F21_15-03-23_post

NT203.F21_15-03-23_post

NT117.F21_15-03-23_post