Thông báo về việc ký tên vào danh sách đăng ký môn học NT130.G11.ANTT và NT119.G11.ANTT

Sinh viên đăng ký học lớp NT130.G11.ANTT: Cơ chế hoạt động của mã độc  và lớp NT119.G11.ANTT: Mật mã học đến Văn phòng Khoa ký tên vào danh sách đăng ký môn học. Hạn chót: 16h ngày 04/9/2015.

Lưu ý: Do sĩ  số hai lớp này ít nên sinh viên phải đóng học phí là 200.000đ/tín chỉ.

Sinh viên xem tên danh sách đính kèm.

NT130.G11.ANTT_15-09-01

NT119.G11.ANTT_15-09-01