Thông báo về việc thắc mắc điểm thi lớp của thầy Vũ Trí Dũng

Sinh viên thắc mắc điểm thi những môn của thầy Vũ Trí Dũng lên gặp thầy tại Văn phòng Khoa vào lúc 10h00 ngày 9/7/2015. Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.