Thông báo v/v sinh viên nợ tiền học phí

Khoa MMT&TT nhận được DSSV của  khoa chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017, tính đến hết 13.11.2016. Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra và hoàn thành học phí s...