Thay đổi thời gian Hội đồng chấm Báo cáo TTDN

Thông báo Vì một số bạn còn bận lịch thi nên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng có sự thay đổi như sau: 1. Chiều 15/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 C15_1 2. Chiều...