Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm DanhSachPhanCongPhanBienTotNghiep
Thời gian sinh viên gặp giảng viên phản biện:  từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 15/01/2018.
Trân trọng,
VP Khoa