Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm NT115.H31_17-08-16 _Post
Lưu ý: Sinh viên còn thiếu Phiếu nhận xét phải bổ sung trước 8h00 ngày 14/9/2017.
Trân trọng,
VP Khoa.