Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm DSSV ANTN2013 DU DK TOT NGHIEP
Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ, sinh viên xem trong link: https://nc.uit.edu.vn/giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-ve-viec-xet-tot-nghiep-dot-2-nam-2017.html.
Trân trọng,
VP Khoa.