Thông báo
Vì một số bạn còn bận lịch thi nên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng có sự thay đổi như sau:
1. Chiều 15/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 C15_1
2. Chiều 16/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 ANTN C16_1
3. Chiều 16/1/2019 Phòng C106 Danh sách đính kèm: Phong 106 ATTT&MMT C16
Trân trọng
Vp.Khoa