Thông báo
Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2018 nộp hồ sơ về văn phòng khoa từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2018.
Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết thông tin về tín chỉ tích lũy và tình trạng của mình.
Danh sách xét TN_2018-3
Trân trọng
Vp.Khoa