Khoa MMT&TT nhận được DSSV của  khoa chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017, tính đến hết 13.11.2016. Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra và hoàn thành học phí sớm để không ảnh hưởng đến việc xét kỷ luật học vụ.
Danh sách đính kèm: mmtt_dssv-cht-hp-hk1-2016-2017_het13-11-2016
Trân trọng
VP Khoa