Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp 2018

Thông báo Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2018 nộp hồ sơ về văn phòng khoa từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2018. Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết thông tin về tín chỉ tích lũy và tình ...