Thông báo v/v thay đổi thời gian nộp báo cáo KLTN

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp về VP Khoa như sau: Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian để hoàn thành báo cáo được tốt hơn, VP Khoa đã dời n...

DSSV chưa hoàn thành học phí HK 2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT chuyển đến sinh viên Thông báo của P.KHTC về việc những sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2017-2018 (tính đến ngày 19/04/2018). Sắp đến kỳ thi cuối kỳ 2 rồi, sinh viên nha...