Thông báo v/v sinh viên nợ tiền học phí

Khoa MMT&TT nhận được DSSV của  khoa chưa hoàn thành học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017, tính đến hết 13.11.2016. Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra và hoàn thành học phí s...

Thông báo họp lớp ANTT2016 và MMTT2016 với CVHT đầu năm

Để ổn định tình hình lớp đầu năm học, khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến các bạn sinh viên lớp ANTT2016 và MMTT2016 lịch họp lớp với CVHT đầu năm học như sau: 1. Họp lớp MMTT2016 (ngành...

Thông báo về việc báo cáo Thực tập tốt nghiệp

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau: Lớp ANTN2013: Do sinh viên thực tập chưa đủ thời gian quy định nên các bạn sẽ báo cáo trước Hội đ...