Quyết định về Danh sách sinh viên Kỹ sư tài năng trong học kỳ 2 năm học 2014-2015, Danh sách sinh viên Kỹ sư tài năng chuyển ra chính quy đại trà

Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm.

1. Danh sách sinh viên Kỹ sư tài năng chuyển ra chính quy đại trà: 58_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015

2. Danh sách sinh viên lớp Kỹ sư tài năn An ninh thông tin Khóa 2014: 64_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015

3. Danh sách sinh viên lớp Kỹ sư tài năn An ninh thông tin Khóa 2013: 65_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015

4. Danh sách sinh viên lớp Kỹ sư tài năn An ninh thông tin Khóa 2012: 66_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015