Thông báo đăng ký làm Đồ án chuyên ngành

Sinh viên đăng ký làm Đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn và nộp đơn đăng ký (file đính kèm Mau_DangKyDoAnChuyenNganh) có chữ ký của giảng viên về Văn phòng Khoa trước ngày 18/03/2015.