Danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm DanhSachPhanCongPhanBienTotNghiep

Thời gian sinh viên gặp giảng viên phản biện:  từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 15/01/2018.

Trân trọng,

VP Khoa