Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Khoa MMT&TT thông báo đến các bạn sinh viên về hướng dẫn mua Bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy (file đính kèm).

21_TB_DHCNTT_CTSV, 07_8_2015