Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp

Khoa MMT&TT gửi đến sinh viên danh sách giảng viên phản biện môn Đồ án tốt nghiệp, sinh viên liên hệ với giảng viên theo danh sách đính kèm (sheet Hoi dong).

NT504.G21_16-04-06_HD

Lưu ý: sinh viên nộp báo cáo nhớ ký tên vào danh sách bảng điểm.