Thông báo về danh sách xử lý học vụ HK1 năm học 2015-2016

Sinh viên xem thông tin chi tiết trên website của Phòng ĐTĐH https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hoc-ky-1-nam-hoc-2015-2016.

Trân trọng,

VP Khoa.