Thông báo v/v thay đổi thời gian Báo cáo Thực tập doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của sinh viên, nay Khoa thông báo đến các bạn thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp được chuyển từ ngày 26/6/2015 sang ngày 25/6/2015.

Trân trọng,

VP Khoa.