Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO KHOA

 1. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Khoa
 2. ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang – Phó Trưởng Khoa
 3. Bùi Thị Thanh Bình – Thư Ký Khoa
 4. Phạm Thị Nhung – Trợ lý giáo vụ Khoa

II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA

 1. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Chủ Tịch Hội Đồng
 2. ThS. Trần Bá Nhiệm – Thư Ký Hội Đồng
 3. TS. Đàm Quang Hồng Hải
 4. TS. Phạm Văn Hậu
 5. TS. Lê Trung Quân
 6. ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
 7. ThS. Vũ Trí Dũng

III. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

Bộ môn Truyền Thông

 1. TS. Đàm Quang Hồng Hải – Trưởng bộ môn
 2. ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
 3. TS. Nguyễn Tuấn Nam
 4. ThS. Trần Mạnh Hùng
 5. ThS. Trần Thị Dung
 6. ThS. Thái Huy Tân
 7. KS. Đào Thị Thu Hà
 8. ThS. Tôn Thị Kim Loan (đang học nước ngoài)
 9. KS. Lê Kim Hùng (đang học nước ngoài)

Bộ môn Mạng máy tính

 1. PGS. TS. Lê Trung Quân – Trưởng bộ môn
 2. TS. Nguyễn Anh Tuấn
 3. ThS. Trần Bá Nhiệm
 4. ThS. Vũ Trí Dũng
 5. ThS. Nguyễn Quang Minh
 6. ThS. Trần Hồng Nghi
 7. KS. Đặng Lê Bảo Chương
 8. KS. Lý Trọng Nhân
 9. ThS. Lê Đức Thắng (đang học nước ngoài)

Bộ môn An Toàn Thông Tin

 1. TS. Phạm Văn Hậu – Trưởng bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm An toàn Thông tin
 2. ThS. Nguyễn Duy
 3. ThS. Phan Quốc Tín (đang học nước ngoài)
 4. ThS. Ung Văn Giàu
 5. ThS. Trần Tuấn Dũng
 6. KS. Lê Đức Thịnh
 7. KS. Đồng Tiến Dũng
 8. KS. Nguyễn Thanh Hòa