Tổng quan ngành Truyền thông và Mạng máy tính

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt nam đang là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Với việc phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng và Internet cùng với các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu về chuyên viên trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông tăng lên nhanh chóng. Yêu cầu đào tạo Đại học hiện nay là sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài.

Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

1.1 Mục tiêu đào tạo

– Đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có đạo đức nghề nghiệp;

– Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, bảo mật, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

– Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông.

1.2 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông được xây dựng trên quan điểm chủ đạo:

– Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội hiện nay.

– Gần với chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và Truyền thông của một số đại học ở các nước để làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau.

1.3 Hình thức và thời gian đào tạo

– Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

– Thời gian đào tạo : 4.5 năm, trải đều trên 9 học kỳ.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tất cả sinh viên khối A, A1 có điểm tuyển sinh đạt điểm chuẩn theo quy định của hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Công Nghệ Thông Tin.

3. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo quy chế số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế khung về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cũng như quy chế học vụ bậc đại học theo học chế tín chỉ của Trường Đại học CNTT.

Công nhận tốt nghiệp: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế khung về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cũng như Quy chế học vụ bậc đại học theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ thông tin.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp Bằng Kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông