Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS. Lê Trung Quân

TRƯỞNG KHOA

Email: quanlt@uit.edu.vn

ThS. Trần Thị Dung

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: dungtt@uit.edu.vn