Đăng ký sử dụng phòng họp

Quý thầy/cô có nhu cầu sử dụng phòng họp, vui lòng đăng ký tại đây
Giảng viên liên hệ VP Khoa để nhận và trả chìa khóa phòng họp.

Quản lý đăng ký tại đây (dành cho khoa quản lý)