Thông báo về thời gian bảo vệ khóa luận đợt 1 năm học 2016-2017 khoa MMT&TT như sau:

  1. Ngành Truyền thông và Mạng máy tính.
    + Yêu cầu tất cả sinh viên bảo vệ tốt nghiệp đợt 1 ngành Truyền thông và Mạng máy tính có mặt đầy đủ vào lúc 7h45ph ngày 17/1/2017 (thứ 3) tại phòng C109 để nghe quyết định.

   + Thời gian và phòng bảo vệ sinh viên xem file đính kèm.

2. Ngành An toàn thông tin

+ Yêu cầu tất cả sinh viên bảo vệ tốt nghiệp đợt 1 ngành An toàn thông tin có mặt đầy đủ vào lúc 7h30 ngày 18/01/2017 (thứ 4) tại phòng C106 để nghe quyết định.

 + Thời gian và phòng bảo vệ sinh viên xem file đính kèm.

File đính kèm (gồm 02 sheet): Thong tin HĐ_post