Thời gian tổ chức lễ: Khoa MMT&TT bắt đầu lúc 13h15 thứ 7 ngày 8/6/2014.

Địa điểm: Hội trường A.

Thời gian nhận lễ phục: ngày 5-6/6/2014, tại phòng CTSV P101, tòa nhà A.

Thời gian trả lễ phục: Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp.

Trân trọng
Vp.Khoa