Thông báo họp lớp ANTT2016 và MMTT2016 với CVHT đầu năm

Để ổn định tình hình lớp đầu năm học, khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến các bạn sinh viên lớp ANTT2016 và MMTT2016 lịch họp lớp với CVHT đầu năm học như sau: 1. Họp lớp MMTT2016 (ngành...