Tầm nhìn & Sứ mạng

 

1. Tầm nhìn:

Khoa MMT&TT trở thành khoa uy tín về Mạng máy tính, truyền thông và An ninh thông tin trong khu vực Châu Á.

 

2. Sứ mạng:

Khoa MMT&TT là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng. Khoa là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Mạng máy tính, Truyền thông và An ninh thông tin.