Khoa Mạng máy tính và Truyền thông gửi đến các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng Kỹ sư mạng (Network Engineer) và Chương trình Thực tập Kỹ sư mạng (Internship network engineer – 20 vị trí) tại công ty KDDI. Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên theo hướng chuyên ngành về Mạng máy tính, các bạn quan tâm xem chi tiết về việc tham gia ứng tuyển bên dưới.
Tuyển dụng Kỹ sư mạng:

Chương trình thực tập Kỹ sư mạng (20 vị trí):