Thông báo về việc đăng ký các môn Đồ án

Thông báo Những sinh viên đã đăng ký các môn học Đồ án (Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng) tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn, sau khi...

Danh sách sinh viên làm khóa luận

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận trong file đính kèm. Trân trọng Vp. Khoa NT505.G11_15-09-14(moi) (1)