TB thời gian nộp KLTN,ĐATN và TTDN

Thông báo thời gian nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiêp, Đồ án tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp như sau: 1. Khóa luận tốt nghiệp:(3 bản bìa mềm +3CD chương trình): ngày 04/01 ->05/01/2016. 2. Đồ á...