Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – năm học 2018-2019.
Sinh viên xem chi tiết tại file DS_GVPhanBienKLTN_2018-2019
Lưu ý: Từ 05/01/2019 đến 13/01/2019, sinh viên chủ động liên hệ gặp giảng viên phản biện và thực hiện theo các hướng dẫn chi tiết tại thông báo tại đây
Chúc các bạn bảo vệ thành công.
VP. Khoa.