Để đảm bảo quá trình tham gia thực tập doanh nghiệp của sinh viên và đánh giá khách quan kết quả của quá trình thực tập, tăng cường hoạt động kết nối doanh nghiệp, khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo ban hành Quy trình thực tập chính thức, chính thức áp dụng từ Học kỳ hè năm học 2018-2019 cho toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo chính quy, tài năng, chất lượng cao thuộc 2 ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (trước đây là Truyền thông và Mạng máy tính) và ngành An toàn thông tin.

Sinh viên xem cụ thể về Quy trình thực tập chính thức tại file đính kèm: MMTT_QuyTrinhThucTap_2019

Các biểu mẫu kèm theo:


Ngoài ra, để tạo điều kiện hỗ trợ cho các bạn sinh viên đã hoàn tất việc thực tập doanh nghiệp trước khi quy trình được ban hành (ngày 1/7/2019), khoa MMT&TT thông tin cụ thể về 2 hình thức áp dụng quy trình thực tập này như sau:
 .

1. V/v áp dụng Quy trình thực tập chính thức

– Hình thức 1: Sinh viên đã hoàn tất nội dung thực tập trước ngày 1/7/2019 có thể đăng ký thực tập và báo cáo trong học kỳ hè, được áp dụng theo quy trình đánh cũ (trong đó 100% kết quả thực tập được đánh giá bằng kết quả báo cáo tại Hội đồng chấm Thực tập doanh nghiệp cuối học kỳ)
– Hình thức 2: Sinh viên thực tập đúng tiến độ trong thời gian từ Học kỳ hè năm học 2018-2019 sẽ áp dụng quy trình thực tập chính thức kèm theo thông báo này.
Quy trình thực tập này cũng được áp dụng bắt buộc với tất cả sinh viên đăng ký môn học Thực tập doanh nghiệp trong những học kỳ tiếp theo, sau học kỳ hè 2018-2019.
Lưu ý: Tất cả sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè cần đăng ký thông tin thực tập tại form bên dưới.
Thời gian đăng ký: Trước 16h00 ngày 15/7/2019
 .

2. Về Danh sách Giảng viên hướng dẫn Thực tập doanh nghiệp

Danh sách các giảng viên hướng dẫn của từng học kỳ sẽ được thông báo vào đầu học kỳ. Trong học kỳ hè năm học 2018-2019, khoa phân công các Giảng viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp dự kiến như sau:
STT Giảng viên Bộ môn/Phòng thí nghiệm Email liên hệ
1 ThS. Bùi Thị Thanh Bình Bộ môn Truyền thông binhbtt@uit.edu.vn
2 ThS. Đặng Lê Bảo Chương Bộ môn Mạng máy tính chuongdlb@uit.edu.vn
3 ThS. Trần Thị Dung Bộ môn Truyền thông dungtt@uit.edu.vn
4 ThS. Trần Tuấn Dũng Bộ môn An toàn Thông tin dungtrt@uit.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Duy Bộ môn An toàn Thông tin duyn@uit.edu.vn
6 ThS. Phan Thế Duy PTN An toàn Thông tin duypt@uit.edu.vn
7 ThS. Đào Thị Thu Hà Bộ môn Truyền thông hadtt@uit.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thanh Hòa Bộ môn An toàn Thông tin hoant@uit.edu.vn
9 ThS. Đỗ Thị Hương Lan Bộ môn Truyền thông landth@uit.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Quang Minh Bộ môn Mạng máy tính minhnq@uit.edu.vn
11 ThS. Trần Hồng Nghi Bộ môn Mạng máy tính nghith@uit.edu.vn
12 ThS. Lý Trọng Nhân Bộ môn Mạng máy tính nhanlt@uit.edu.vn
13 ThS. Thái Huy Tân Bộ môn Truyền thông tanth@uit.edu.vn
14 ThS. Lê Đức Thịnh Bộ môn An toàn Thông tin thinhld@uit.edu.vn
Sinh viên tự chủ động tìm và liên hệ Giảng viên hướng dẫn (xem thêm thông tin liên hệ tại đây) trong vòng tối đa 2 tuần đầu tiên và thực hiện các bước thu thập thông tin doanh nghiệp, báo cáo với Giảng viên hướng dẫn theo hướng dẫn cụ thể tại quy trình thực tập.
 .
Nếu có vấn đề khó khăn, thắc mắc cần được hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ Văn phòng khoa MMT&TT, Phòng E8.2.
 .
VP. Khoa.