Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:
– Thời gian: thứ 2, ngày 08/7/2019
+ Lớp NT115.J21: bắt đầu lúc 8h00 tại phòng C102
+ Lớp NT115.J21.ANTT: bắt đầu lúc 13h30 tại phòng C101
– Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm:
Lưu ý: sinh viên cử người đến VP Khoa lấy báo cáo xuống phòng và có mặt tại phòng trước 10 phút để chuẩn bị.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Trân trọng,
VP Khoa.
Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.