Thứ Ba, Tháng Mười 26, 2021
  • Giảng viên

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 NH 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo v/v Đăng ký Thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau: Sinh viên...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo v/v đăng ký KLTN HK1 Năm học 2021-2022

Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022 như sau: –...

Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – năm học 2020-2021.

Thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:...

Thông báo về việc nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo KLTN học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau: