Thứ Năm, Tháng Tám 6, 2020

Phạm Thị Nhung

Editor in chief

Latest Articles

Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau: –...

Thông báo v/v thay đổi thời gian Bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian Bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:...

Thông báo thời gian nộp báo cáo các môn Đồ án HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo với sinh viên về thời gian nộp báo cáo môn Đồ án chuyên ngành và Đồ án...

Danh sách Giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo danh sách Giảng viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – năm học 2019-2020. Sinh viên...

Kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2019-2020 như sau: Sinh...

Kế hoạch tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Ngày 16-17/7/2020: Sinh...

Thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK1 năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét xử lý học vụ HK1 năm học 2019-2020 như sau: – Sinh viên có tên trong danh sách...

Thông báo v/v đăng ký ĐA LTUMD và ĐACN HK2 Năm học 2019-2020

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp đơn đăng ký Đồ án Lập trình ứng dụng mạng và Đồ án chuyên ngành HK2 năm...