Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; nhận thông tin từ Phòng ĐTSĐH&KHCN, Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên hướng dẫn về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 như sau:
+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.
+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy và không quá 03 sinh viên/đề tài.
+ Thời gian thực hiện đề tài: đến tháng 11 năm 2017.
+ Sinh viên đăng ký đề tài và upload thuyết minh qua form: từ ngày ra thông báo này đến hết 17 giờ 31/03/2017.
Link form đăng ký: https://goo.gl/forms/ykgQiBcycuYIkCvD3
Chi tiết và các file liên quan đến việc đăng ký, các bạn sinh viên có thể tham khảo tại http://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-de-tai-sinh-vien-nam-2017