Khoa Mạng máy tính và Truyền thông chuyển tiếp thông báo đến các bạn sinh viên khoa.
Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017, sinh viên đăng nhập vào link sau để đăng ký lịch học:
https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd
Lưu ý:  sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký.
Mọi thắc mắc về lịch học sinh viên liên hệ qua https://forum.uit.edu.vn/threads/65387-Thong-bao-lich-hoc-Tuan-sinh-hoat…
Chi tiết thông báo, sinh viên có thể xem tại: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-lich-hoc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-cuoi-khoa-nam-2017