1. Mục đích:

– Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;

 – Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

– Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Giải thưởng năm 2021.

2. Đối tượng tham gia Giải thưởng:

 Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.     

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ xét thưởng được điều chỉnh từ ngày 30/6/2021 thành ngày 30/09/2021.

3. Điều kiện và Hồ sơ đăng ký: TheoThông tư 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên và sinh viên trong CSGDĐH.

4. Thời gian và địa điểm nộp đề tài nghiên cứu:

– Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 27/9/2021
– Địa điểm: Phòng ĐTSĐH&KHCN – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, email: qlkhcn@uit.edu.vn

Thông tin chi tiết: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-danh-cho-sinh-vien-trong-cac-co-so

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here