Thông báo chấm đồ án của thầy Vũ Trí Dũng

Các nhóm làm Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng lên gặp thầy Dũng báo cáo vào 1:30 chiều thứ 2 22-6-2015. Lưu ý các sinh viên trong nhóm phải đi đầy đủ để ký tên vào bảng điểm và phải ...