Khoa MMT&TT gửi danh sách giảng viên phản biện KLTN học kỳ 2 năm học 2017-2018, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm DanhSachPhanCongPhanBien_ KLTN
Thời gian sinh viên gặp giảng viên phản biện: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 30/6/2018.
Trân trọng,
VP Khoa.