Thông báo
Sinh viên xem kế hoạch xét tốt nghiệp trong file đính kèm.ke_hoach_xet_tot_nghiep_DOT 2 2018
Trân trọng
Vp.Khoa