A. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:
– Mẫu đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (/new/giao-vu/bieu-mau/bieu-mau.html)
– Thời gian nộp: đến ngày 19.01.2015
– Thời gian bảo vệ: ngày 29, 30/01/2015
a. Nộp lần 1: Nộp cuốn báo cáo khoá luận để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng (kèm đơn xin bảo vệ khóa luận)
– Mỗi khoá luận sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm, mỗi cuốn bao gồm:
o 01 đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung đĩa theo qui định bên dưới.
o Đề cương chi tiết phải có chữ ký của CBHD (theo mẫu) và được đóng trực tiếp vào cuốn khóa luận.
o Khoá luận được trình bày theo qui định như trên.
b. Nộp lần 2: Nộp cuốn khoá luận chính thức:
o Nộp hai cuốn khoá luận cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt trên bìa xanh nước biển (theo mẫu).
o Sinh viên tự liên hệ và nộp lại cuốn báo cáo đã hiệu chỉnh cho CBPB xem.
o Trong cuốn báo cáo, sau trang bìa phụ phải có trang “Nhận xét của CBHD” và trang “Nhận xét của CBPB” (có chữ ký của CBPB xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa báo cáo lại theo đúng yêu cầu của Hội đồng). Nếu không có yêu cầu chỉnh sửa vẫn phải có chữ ký của CBPB xác nhận Khóa luận đã đạt yêu cầu.
o Sau trang Lời cám ơn, phải có trang “Đề cương chi tiết của khoá luận” có chữ ký của CBHD (chấp nhận bản Đề cương chi tiết photo).
o Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, nộp riêng với Khóa luận.
c. Nội dung và cấu trúc của đĩa CD nộp được qui định như sau:
o Đĩa CD ghi nhãn gồm các thông tin: Tên đề tài, tên các SV thực hiện, tên CBHD, năm thực hiện, … (theo mẫu)
o Tổ chức tập tin trên đĩa theo hướng dẫn ở mục tiếp theo.
d. Hướng dẫn tổ chức cây thư mục trên đĩa:
o Thư mục <TÊN PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG>: gồm hai thư mục
– SETUP: chứa các tập tin dùng để install chương trình thi hành, các tập tin chứa dữ liệu thử tương ứng với kết quả đã báo cáo trong khóa luận trước Hội đồng. Trong trường hợp vì lý do chính đáng, không thể lưu tất cả các thành phần cần thiết để có thể cài đặt, sinh viên cần có hướng dẫn cụ thể, có sơ đồ triển khai, để có thể setup được hệ thống khi cần thiết
– SOURCE: chứa các tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu thử
o Thư mục BAO CAO: chứa các tập tin tài liệu văn bản của khóa luận, với các thư mục con được tổ chức như sau:
– DOC: chứa tài liệu dạng .DOC.
– PDF: chứa tài liệu dạng .PDF.
– ABS: chứa báo cáo khóa luận gồm báo cáo dạng .PPT (slide), .AVI (clip demo), …(phải cập nhật phiên bản cuối cùng khi bảo vệ)
o Thư mục REF: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo khi thực hiện khóa luận. Tên các tập tin tài liệu tham khảo được đặt theo qui ước ghi tài liệu tham khảo hoặc tên gợi nhớ.
o Thư mục SOFT: chứa các phần mềm liên quan trong quá trình thực hiện khóa luận.
o Ngoài thư mục gốc phải có tập tin hướng dẫn sử dụng cho việc sử dụng đĩa CD, có đầy đủ thông tin liên lạc với nhóm tác giả (email, điện thoại).
XEM QUY ĐỊNH VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: /new/quy-dinh-quy-che-quyet-dinh
B. TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
– Sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo đồ án  bìa thường (không phải bìa cứng mạ vàng) kèm CD (cách trình bày tương tự khóa luận) kèm đơn xin bảo vệ.
– Mẫu đơn xin bảo vệ tiểu luận tốt nghiệp (/new/giao-vu/bieu-mau/bieu-mau.html)
– Thời gian nộp: đến ngày 19.01.2015
– Thời gian báo cáo dự kiến: từ 22 – 28/01/2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here